Otwarty Turniej Badmintona „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” – 18.03.2018 r.

Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze zaprasza na Cykl Otwartych Turniejów Badmintona dla amatorów „Grand Prix Zarzecze 2018”

REGULAMIN:
ORGANIZACJA I TERMINY ROZGRYWEK

 1. Cykl rozgrywek Otwartych Turniejów Badmintona „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” obejmuje:
 2. serie turniejów klasyfikacyjnych w kategoriach gier pojedynczych:
 • OPEN MĘŻCZYZN
 • RUNNERS UP MĘZCZYZN
 • OPEN KOBIET
 • RUNNERS UP KOBIET
 1. Zgłoszenia do rozgrywek ze wskazaniem wybranego turnieju przyjmowane są na adres organizatora:
  Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze,
  37-205 Zarzecze, 133A
  e-mail: iwan1988@o2.pl
  kom. 667-192-332
  Lista zamykana jest zawsze 3 dni przed rozpoczęciem turnieju, czyli do środy do godziny 24:00. Konkretny termin zostanie podany w komunikacie organizacyjnym danego turnieju. Format zgłoszenia: Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, kategoria.
 1. Terminarz turniejów publikowany jest na stronie internetowej: Wstępne terminy turniejów to:
  – 18 marca– Turniej wiosenny

  – 6 maja – Majówka z badmintonem
  – 7 października – Puchar wójta Gminy Zarzecze
  – 9 grudnia – Turniej mikołajkowy

Cykl turniejów GPZ 18 ma charakter otwarty. Prowadzony będzie ranking zawodników. Terminy mogą nieznacznie ulec zmianie.

www.facebook.com/badmintonzarzecze

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1.  Prawo startu w rozgrywkach cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” mają:
 • w turnieju OPEN: KOBIETY I MĘŻCZYŹNI  Wszyscy zawodnicy bez ograniczeń.
 • w turnieju RUNNERS UP: KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

Mogą startować zawodnicy niesklasyfikowani na listach PZBad oraz bez względu na w/w klasyfikację wszystkie kobiety oraz mężczyźni spełniający kryterium wieku tj. od 14 lat (decyduje data urodzin w dniu danego turnieju)

 1. Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości 15zł (opłata stała) w wysokości zgodnej z komunikatem organizacyjnym publikowanym przez organizatora na stronie internetowej

www.facebook.com/badmintonzarzecze

III. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” prowadzone są w grach podwójnych systemem pucharowym, zaś w pozostałych grach systemem grupowo-pucharowym. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów z różnicą minimum 2 punktów. Punkt kończący to punkt 21.
 2. Przy systemie grupowo pucharowym, przy tworzeniu grup eliminacyjnych obowiązuje zasada tworzenia możliwie największej ilości grup 4-osobowych
 3. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zarządzić przeprowadzenie turnieju systemem pucharowym we wszystkich grach.
 4. Rozstawienia zawodników do grup i w grupach oraz w systemie pucharowym następuje wg listy cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” obowiązującej w danej kategorii z uwzględnieniem rozstawień klubowych lub środowiskowych na wniosek zainteresowanych i za zgodą sędziego głównego.
 5. Kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju pucharowym ustalane są na podstawie przepisów P.Z Bad.
 6. Sędzia główny lub organizator mają prawo do rozstawienia zawodnika/czki z „dziką kartą”
 7. Listy klasyfikacyjne cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” tworzone są wg zasady sumy
  4-ch turniejów.
 8. Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju, na podstawie, których sporządza się listę klasyfikacyjną cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” ustalana jest następująco:

miejsce

1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32
punkty 400 360 330 310 296 265 185

125

 1. We wszystkich turniejach cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” rozgrywane są mecze
  o 3-miejsca.
 2. Sędzia główny ma prawo zarządzić gry wśród zawodników przegrywających na niższym szczeblu turnieju, których wyniki zaliczać się będą do ostatecznej listy ustalającej kolejność miejsc w danym turnieju klasyfikacyjnym.
  NAGRODY I DYPLOMY
 3. Za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych grach wszystkich turniejów cyklu „GRAND PRIX ZARZECZE 2018” oraz na zakończenie sezonu przyznawane są PUCHARY.
 4. Za udział w turnieju każdy zawodnik otrzyma nagrodę niespodziankę.

V. ZASADY OGÓLNE

 1. Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania sezonu pod warunkiem zapowiedzi ustnej organizatora na turnieju bieżącym oraz opublikowaniu ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju na stronie internetowej
 3. Organizatorzy zapewniają lotki nylonowe Yonex Mavis. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi o ile przeciwnik wyrazi na to zgodę.
 4. Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy doraźnej (apteczka). W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.
 5. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszyscy obecni wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w mediach. Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek tym samym zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju GPZ 18.
  www.facebook.com/badmintonzarzecze

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy sportowe PZBad