Regulamin Kadry Wojewódzkiej

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zgrupowaniach i konsultacjach Kadry Wojewódzkiej organizowanych lub współorganizowanych przez Podkarpacki Związek Badmintona.

We wszystkich sprawach dotyczących obozu należy kontaktować się z Biurem Podkarpackiego Związku Badmintona lub trenerem danej grupy.

Obowiązki zawodnika

Członek Kadry Wojewódzkiej (KW) zobowiązany jest do udziału w programie szkolenia kadry (obozy, konsultacje startowe oraz inne organizowane dla kadry szkolenia).

O braku możliwości udziału w akcji szkoleniowej KW zawodnik lub klub, którego jest członkiem musi powiadomić Zarząd Związku w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem (decyduje data wpłynięcia powiadomienia do Zarządu). Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej na adres: pdkbad@gmail.com

Każdy zawodnik jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w realizacji celów szkoleniowych oraz stosowania się do wszelkich poleceń trenerów i kierownika akcji.

Zawodnik uczestniczący w każdej akcji KW powinien posiadać: legitymację szkolną, książeczkę zdrowia, kartę zdrowia sportowca, aktualną licencję zawodniczą Polskiego Związku Badmintona. Podczas zgrupowań dodatkowo powinien posiadać Kartę Obozową.

Każdy zawodnik jest zobowiązanym dostarczyć do biura Związku wypełnioną oraz podpisaną przez opiekunów prawnych, trenera klubowego i wychowawcę klasy – KARTĘ ZAWODNIKA KADRY WOJEWÓDZKIEJ.

Podczas akcji szkoleniowych i startowych zawodnik powinien bezzwłocznie powiadomić trenera o wszelkich dolegliwościach, urazach i chorobach. Także pomiędzy akcjami KW zawodnik powinien informować trenera kadry o kontuzjach i urazach.

Zawodnik nie ma prawa opuszczać obiektu, na którym odbywa się zgrupowanie bez zgody trenera lub kierownika akcji. Zawodnik musi pozostawać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 9:00.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

Zawodnikom nie wolno wprowadzać na teren obiektu osób postronnych bez zgody trenera lub kierownika akcji.

Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem obozu. Zwolnienie z udziału w zajęciach może nastąpić tylko decyzja trenera danej grupy.

Zawodnicy nie powinni dożywiać się we własnym zakresie bez konsultacji z trenerem.

Na zgrupowaniu kadry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających i wyrobów tytoniowych.

Obowiązki organizatora

Organizator akcji zapewnia zawodnikom odpowiednie warunki pobytu wraz z całodziennym wyżywieniem zgodnym z wymogami grup sportowych.

Organizator zapewnia zawodnikom opiekę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędny do przeprowadzenia akcji sprzęt sportowy (nie dotyczy rakiet).

Powołania na konsultacje i zgrupowania kadry wojewódzkiej zawodnicy otrzymują w formie pisemnej minimum 14 dni przed akcja. Powołanie wysyłane jest do Klubu, którego członkiem jest zawodnik na pocztę e-mailową.

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi odpowiednie ubezpieczenie podczas zgrupowań.
Sprawy finansowe

Zawodnik lub jego klub zobowiązany jest do pokrycia części kosztów akcji KW. Kwota ta nie powinna przekraczać 30% całości kosztów przeprowadzenia akcji i powinna być podana w komunikacie organizacyjnym poszczególnych zgrupowań.

W wyjątkowych przypadkach Zarząd Podkarpackiego Związku Badmintona na pisemny wniosek klubu poparty przez trenera kadry może zmniejszyć kwotę dopłaty. Zmniejszenie nie może jednak przekroczyć 50 % kwoty dopłaty.

W przypadku wpłat własnych uczestników obozu, organizator zobowiązuje się do wystawienia faktury na wniosek wpłacającego. Wniosek taki należy przekazać trenerowi kadry podczas akcji szkoleniowej. Każdy wpłacający gotówkę może odebrać potwierdzenie wpłaty w siedzibie Związku.

Organizator zobowiązuje się do przeznaczenia środków z wpłat własnych wyłącznie na koszty organizacji szkolenia KW.

Odpowiedzialność i kary

Organizator odpowiada za przeprowadzenie szkolenia kadry wojewódzkiej zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zawodnik, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w akcji Kadry Wojewódzkiej może zostać ukarany skreśleniem z listy Kadry Wojewódzkiej.

Decyzję, o której mowa w ust. 2 podejmuje trener koordynator na wniosek trenera KW. Od ww. decyzji zawodnikowi przysługuje odwołanie do Zarządu Podkarpackiego Związku Badmintona.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze, jakie posiadają zawodnicy podczas akcji kadry wojewódzkiej, dlatego zaleca się, aby nie zabierali oni na akcje przedmiotów wartościowych oraz znacznych kwot pieniędzy.

Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody w miejscu pobytu.
Zawodnik naruszający postanowienia niniejszego regulaminu może zostać:

  • ukarany naganą,
  • odsunięty od zajęć treningowych,
  • wydalony z akcji szkoleniowej – na koszt opiekunów,
  • wykluczony z kadry wojewódzkiej.

Przepisy końcowe

Niniejszy regulamin powinien zostać przedstawiony zawodnikom i ich opiekunom prawnym. Zapoznanie z regulaminem powinni potwierdzić oni własnoręcznymi podpisami na KARCIE ZAWODNIKA KADRY WOJEWÓDZKIEJ.

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzja należy do trenera KW.