Badminton-rz.pl
Start Statut Podkarpackiego Związku Badmintona
Statut Podkarpackiego Związku Badmintona PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Statut

Podkarpackiego Związku Badmintona

uchwalony 8 października 2007, ze zmianą 23 lutego 2010.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpacki Związek Badmintona zwany dalej „Związkiem” jest związkiem sportowym działającym w badmintonie.


§ 2


Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz jest miasto Rzeszów.


§ 3


1.Związek posiada osobowość prawną i działa zgodnie z:
-ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
-ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym,
-ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
-ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi przepisami prawa.
2.Związek jest członkiem Polskiego Związku Badmintona (oznaczanego dalej „PZBad”) i w swej działalności kieruje się również jego uchwałami.
3.Związek może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.
4.Organem nadzorującym działalność Związku jest Prezydent miasta Rzeszowa.


§ 4


Związek opiera swą działalność na aktywności członków oraz pracy społecznej działaczy.
Dla realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.


§ 5

Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.


§ 6

Związek używa pieczęci i znaków organizacyjnych.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich osiągnięcia

§ 7

Celami Związku są:
1.organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona w województwie podkarpackim;
2.reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków;
3.działalność pożytku publicznego w zakresie:
-propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku,
-realizowania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji narodowej, promocji zdrowia,
-wyrównania szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans udziału w różnych formach kultury fizycznej,
-działania na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy - młodzieży i osób dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz podnoszenia ich kwalifikacji w tym zakresie.


§ 8

Związek osiąga swoje cele w szczególności przez:
1.opracowywanie kierunków rozwoju badmintona w województwie podkarpackim;
2.prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
3.kierowanie i koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem badmintona
w województwie podkarpackim;

4.organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
5.organizację i realizację systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim
i międzywojewódzkim w porozumieniu z PZBad;

6.uczestnictwo z głosem stanowiącym w Krajowych Zjazdach Delegatów PZBad oraz naradach
i konferencjach dotyczących badmintona;

7.reprezentowanie podkarpackiego badmintona we właściwych krajowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału kadry wojewódzkiej w krajowym współzawodnictwie sportowym;
8.powoływanie i przygotowywanie badmintonowej reprezentacji województwa podkarpackiego we wszystkich kategoriach wiekowych;
wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
9.organizowanie obozów sportowych w kraju i zagranicą;
10.organizowanie i udział w organizacji szkoleń i kursów kadr trenersko-instruktorskich
i sędziowskich;

11.współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
12.prowadzenie niezbędnych ewidencji, dokumentacji, zasobów archiwalnych;
13.wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku;
14.utrzymywanie stałych kontaktów z mediami;
15.podejmowanie różnych działań służących pozyskiwaniu finansów na realizację zadań statutowych;
16.wnioskowanie i opiniowanie władzom samorządowym spraw dotyczących modernizacji
i rozbudowy obiektów oraz urządzeń sportowych na potrzeby badmintona.


§ 9


Związek prowadzi działalność poprzez swoje organy wewnętrzne.


§ 10


W celu pozyskania finansów na działalność statutową Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód przeznaczany jest na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.


§ 12


Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe posiadające sekcje badmintona i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.
Kluby, o których mowa w ust. 1 muszą mieć formę organizacyjną zgodną z ustawami wymienionymi w § 3 ust. 1.
Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 13


Członkami wspierającymi są osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku.
Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 14


Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym nadano tę godność za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona
w województwie podkarpackim.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.


§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.reprezentacji na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów;
2.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Związku poprzez swoich delegatów;
3.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Związku;
4.uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
5.uczestniczenia w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Związek;
6.zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Związku;
7.rekomendacji, gwarancji i opieki Związku.


§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.brania udziału w działalności Związku i realizacji jego celów;
2.przestrzegania statutu i uchwał władz Związku;
3.regularnego opłacania składki członkowskiej;
4.dbania o dobre imię Związku i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.


§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Związku, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


§ 18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.


§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.przyjęcia pisemnej rezygnacji;
2.wykluczenia przez Zarząd:
3.z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,
4.z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Związku.
5.niepłacenia składek za okres przekraczający 2 lata;
6.pozbawienie godności członka honorowego przez Zjazd;
7.likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego;
8.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
9.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku lub pozbawienia członkostwa
w trybie określonym w § 20 pkt 2., zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze

§ 22

Władzami są: Wojewódzki Zjazd Delegatów (krótko: „Zjazd”), Zarząd i Komisja Rewizyjna.


§ 23


Kadencja władz trwa cztery lata.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród osób korzystających z pełni praw publicznych (z zastrzeżeniem § 27 ust. 2).
Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §25 ust. 4


§ 24


Najwyższą władzą Związku jest Zjazd.

§ 25


Zjazd może być Zwyczajny (Sprawozdawczy lub Sprawozdawczo-Wyborczy) lub Nadzwyczajny.
Sprawozdawczy Zjazd zwołuje się raz w roku, Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany jest przed upływem kadencji.
Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest w ciągu 3 miesięcy z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
Uchwały Zjazdu zapadają przy obecności:
1.w pierwszym terminie, liczby członków określonej w § 23 ust. 3;
2.w drugim terminie, wyznaczonym w pisemnym zawiadomieniu w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


§ 26


Do kompetencji Zjazdu należy:
1.określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku;
2.uchwalanie statutu i jego zmian;
3.ustalenie liczebności Zarządu;
4.wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
5.wybór Komisji Rewizyjnej;
6.udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
7.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8.nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
9.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze;
10.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i organu jurysdykcyjnego;
11.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
12.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.


§ 27


ust. 1 W przypadku nieudzielenia absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Zjazd może zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności.
ust. 2 W przypadku nieudzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono absolutorium nie mogą na tym Zjeździe kandydować w wyborach.


§ 28


Nadzwyczajny Zjazd rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.
Ewentualny wybór nowych członków władz nie przedłuża kadencji.


§ 29W Zjeździe uczestniczą:

1.delegaci - z głosem stanowiącym, według zasady 1 delegat 1 głos;
2.nie będący delegatami - z głosem doradczym - członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi i zaproszeni goście.


§ 30


Rozdział mandatów (klucz wyborczy) ustalony na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy obowiązuje przez cała kadencję.


§ 31

Zjazd otwiera Prezes, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zjazdu i uchwalenie Regulaminu Obrad.


§ 32

Uprawnione do uczestnictwa osoby zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem, załączając – w przypadku Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego - sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


§ 33

Zarząd składa się od 5 do 7 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i pozostałych członków (m. in. Wiceprezesa do spraw sportowych i Wiceprezesa do spraw organizacyjnych).


§ 34


Prezes:

1.kieruje bieżącą pracą Związku;
2.zwołuje zebrania Zarządu;
3.reprezentuje Zarząd i Związek na zewnątrz;
4.posiada prawo decydującego głosu w wypadku równości głosów w Zarządzie;
5.jest zwierzchnikiem służbowym pracowników;
7.podejmuje decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki a nagłych leżących w kompetencjach Zarządu. O podjętych decyzjach informuje członków Zarządu na najbliższym zebraniu.


§ 35

Sekretarz jest urzędującym członkiem Zarządu kierującym pracą Biura.


§ 36

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, przyjęcia pisemnej rezygnacji albo uprawomocnieniu się decyzji o wykluczeniu z władz.


§ 37


W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie:
Zarząd powierza jednemu ze swoich członków pełnienie obowiązków Prezesa, albo;
Zarząd powołuje nowego Wiceprezesa, albo;
Zarząd powołuje nowego Sekretarza, albo;
Zarząd dokooptowuje nowych członków (przy czym ich ilość nie może przekraczać dwóch) - stosownie do pełnionej funkcji ustępującego.
Kooptacja nowego członka w czasie trwania kadencji nie powoduje przedłużenia kadencji Zarządu.


§ 38


Na pierwszym zebraniu (nie później niż 14 dni po rozpoczęciu kadencji) konstytuuje się Zarząd, powołując między innymi Wiceprezesów i Sekretarza spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa.
Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
Sekretarz zawiadamia zainteresowanych o terminie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed dniem zebrania.
Członkowie Zarządu nie uczestniczący w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność.
W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie honorowi, główny księgowy, członkowie Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele organów wewnętrznych. Udział tych osób jest obligatoryjny przy podejmowaniu uchwał w sprawach objętych ich kompetencją.
Zebrania Zarządu są protokołowane.


§ 39

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1.wykonywanie uchwał Zjazdu;
2.sporządzanie planów pracy i preliminarzy finansowych;
3.sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku;
4.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku;
5.ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Związku na zewnątrz;
6.wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku;
zwoływanie Zjazdu;
7.ustalanie rozdziału mandatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (klucza wyborczego) ogłaszanego 6 miesięcy przed upływem kadencji według stanu na 2 miesiące przed datą Zjazdu;
przyjmowanie i skreślanie członków,
8.podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego konsekwencji;
9.ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku;
10.uchwalanie przynależności Związku do innych organizacji;
11.uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego (dla usprawnienia swojej pracy i podziału kompetencji);
12.powoływanie kadry wojewódzkiej;
13.uchwalanie regulaminów organów wewnętrznych i Biura;
14.powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych potrzebnych dla sprawnego działania Związku;
15.przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej;
16.przyjmowanie sprawozdań z prac organów wewnętrznych;
17.rozpatrywanie odwołań od decyzji osób funkcyjnych i organów wewnętrznych,
18.wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień;
19.uchwalanie zasad pracy organu jurysdykcyjnego z uwzględnieniem jego liczebności, trybu 20.powoływania i odwoływania osób wchodzących w jego skład, a także rodzajów możliwych kar;
21.podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Zjazdu i Komisji Rewizyjnej.


§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza i konstytuuje się na pierwszym zebraniu.


§ 41

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku śmierci, przyjęcia pisemnej rezygnacji albo uprawomocnieniu się decyzji o wykluczeniu z władz.


§ 42

W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę jej składu.


§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod kątem celowości, rzetelności i gospodarności;
2.przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości;
wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu;
3.przedkładanie sprawozdań Zwyczajnemu Zjazdowi i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi;
4.delegowanie swoich członków do uczestnictwa w zebraniach Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Organy wewnętrzne

§ 44

W Związku działają stałe organy wykonawcze (w tym Rada Trenerów i Kolegium Sędziów) przy czym ich składy osobowe wynikają z potrzeby prawidłowego funkcjonowania.


§ 45

Organem wykonawczo-administracyjnym jest Sekretarz wraz z podległym mu Biurem.


§ 46

W Związku mogą działać inne struktury wewnętrzne (stałe i doraźne, opiniodawcze i do określonych zadań) według kompetencji i składu osobowego uchwalonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Nagrody i kary

§ 47

Za aktywną realizację zadań Związek przyznaje wyróżnienia (nagrody, dyplomy honorowe) albo wnosi o nadanie wyróżnień i odznaczeń zewnętrznych.


§ 48

Członkowie, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, działacze, osoby funkcyjne i pracownicy za naruszenie statutu i innych przepisów wewnętrznych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej
i dyscyplinarnej.


§ 49

Związek może posiadać własny organ jurysdykcyjny.


§ 50

W sprawowaniu władzy jurysdykcyjnej obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

ROZDZIAŁ VII

Majątek

§ 51


Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
Na fundusze składają się:
1.składki członkowskie;
2.wpływy z organizowanych zawodów;
3.inne wpływy z działalności statutowej;
4.wpływy z działalności gospodarczej;
5.dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.


§ 52

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość.
§ 53
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są łącznie podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 54

Zmiany statutu lub likwidację uchwala Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.


§ 55

Uchwała o likwidacji określa jej sposób i przeznaczenie majątku.


§ 56


Z chwilą uchwalenia niniejszego statutu członkowie Zarządu wybrani przez Zjazd w oparciu
o dotychczasowe przepisy statutu zachowują swoje mandaty i funkcje do końca kadencji.

Tracą członkostwo w Zarządzie Przewodniczący Kolegium Sędziów i Rady Trenerów wchodzący
w skład Zarządu z tytułu pełnienia tych funkcji.

Zjazd dokonuje wyborów uzupełniających do Zarządu.


§ 57

Kadencja władz Związku rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu trwa do czasu jej zakończenia w myśl §23 ust. 1.

 
Copyright © 2016 Badminton-rz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.