Badminton-rz.pl
Start Regulamin powoływania Kadry Województwa Podkarpackiego
Regulamin powoływania Kadry Województwa Podkarpackiego

Podstawa prawna

Ustawa o Sporcie opublikowana w Dzienniku Ustaw z 15 lipca 2010r. Nr. 127 poz.857

1.  Podstawowym obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

2.  Obowiązkiem zawodnika z chwilą powołania do kadry wojewódzkiej jest reprezentowanie województwa w we wszystkich zawodach zaliczanych do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

3.  Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika w zakresie nieregulowanym w ustawie wynikają z regulaminu kadry województwa podkarpackiego.

4.  Niewykonywanie obowiązków zawodnika powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w regulaminie kadry województwa podkarpackiego.

Postanowienia

1.  Podkarpacki Związek Badmintona powołuje kadrę wojewódzką.

2.  Skład kadry wojewódzkiej  na dany rok kalendarzowy zatwierdza Zarząd PodZB na wniosek trenerów kadry wojewódzkiej oraz trenerów klubowych.

3.  Kadra wojewódzka  może być podzielona na grupy, stosownie do potrzeb szkoleniowych dla przygotowania reprezentacji do imprezy głównej, w szczególności:

  • Młodzieżowców  i Juniorów (w tym Juniorów Młodszych)
  • Młodzików

4.  Szczegółowa ilość członków kadry wojewódzkiej danej grupy wynika z potrzeb szkoleniowych, przyznanych miejsc na podstawie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok poprzedni, przyznanych miejsc przez Polski Związek Badmintona i Podkarpacką Federację Sportu.

5.   Kryteria naboru do kadry wojewódzkiej:

·    Pozytywne wyniki badań lekarskich,

·    Deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym,

·    Uzyskane wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i wojewódzkim.

6.  W danym roku kalendarzowym  dopuszcza się zmiany w kadrze wojewódzkiej ze względu:

-   usunięcia zawodnika z kadry ze względów dyscyplinarnych

-   kontuzji lub choroby

-   decyzją trenerów kadry wojewódzkiej (brak wyników  sportowych)

-  innych czynników losowych

7.  Trenerzy wojewódzcy współpracują z trenerami klubowymi.

8.   PodZB  informuje zainteresowanego o powołaniu do kadry województwa.

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ

Członkowie kadry wojewódzkiej mają prawo do:

1.  Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. zgrupowaniach, badaniach, turniejach .

2.  Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym kierowników zgrupowań.

3.  Korzystania z odpowiednich warunków socjalnych, w tym zakwaterowania, wyżywienia podczas akcji szkoleniowych.

4.  Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach w ilościach ujętych w preliminarzu danego zgrupowania lub obozu.

5.  Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie obozów sportowych.

Członkowie kadry wojewódzkiej  są zobowiązani do:

1.  Posiadania:  ważnego paszportu, książeczki sportowo- lekarskiej z aktualnymi badaniami,

2.  Aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowanego udziału w treningi, wykonywania zaleceń trenera kadry, wykonywania poleceń innych osób funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych turniejach krajowych i zagranicznych.

3.  Przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów obowiązujących w dziedzinie kultury fizycznej, w tym przepisów Polskiego Związku Badmintona.

4.  Poddawania się obowiązkowym testom sprawnościowym, badaniom lekarskim.

5.  Bieżącego informowania trenera kadry o sprawach osobistych uniemożliwiających udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej.

6.  Prowadzenia sportowego trybu życia, w szczególności zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków dopingujących.

7.  Propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji województwa , dbania o zewnętrzny wizerunek kadry województwa , udziału w turniejach pokazowych, udziału w spotkaniach promujących badminton.

 

Niniejszy regulamin zatwierdzony przez PodZB dn. 17.10.2011r. wchodzi w życie z dniem podania klubom do wiadomości.

 
Copyright © 2016 Badminton-rz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.